خدمات مشتریان

Customer _Services

سوابق مشتریان

خدمات پشتيباني فني :
همكاري و تعامل شركت رازين پليمر با مشتريان خود محدود به فروش محصولات اين شركت نمي شود. شركت رازين پليمر همراه فني شما در كليه مراحل توليد مي باشد و شما به عنوان مشتري رازين پليمر از كليه توان و امكانات فني اين شركت برخوردار خواهيد بود، تا در كنار تجارب و دانسته هاي خود بتوانيد موقعيت رقابتي خود را حفظ نماييد. خدمات و پشتيباني فني – تكنولوژيك شركت رازين پليمر شامل سه بخش پشتيباني هاي اوليه، پشتيباني هاي فني پيشرفته و خدمات آموزش فني مي باشد. علاوه بر آن شركت رازين پليمر با بكارگيري مديريت تداركات كالا و تنوع بخشي به منابع تأمين مواد اوليه و نيز استفاده از روش هاي تأمين مالي و ارايه خدمات مالي در فروش محصولات، موقعيت رقابتي خود را تثبيت نموده است.