تائیدیه ها

1k 3k 3k
2k 2k 2k
2k 2k 2k


كليه فعاليت هاي اين شركت منطق بر استانداردهاي ISO 9001:2008 و ISO TS 16949:2009 و ISO/IEC 17025 در مديريت كيفيت و با پياده سازي مديريت كيفيت، (QMS) Quality Management System  مي باشد. محصولات اين شركت براي اولين بار در كشور با سطح كيفي و استانداردهاي شركت‌هاي بين المللي توليد و ارايه مي گردد.